Zawarcie umowy pomiędzy SPPE, a Izbą Energetyki Przemysłowej i Odbiorców Energii

Z radością informujemy o podpisaniu kolejnego listu intencyjnego z Izbą Energetyki Przemysłowej i Odbiorców Energii, a Stowarzyszeniem Prawników Prawa Energetycznego.


Izba Energetyki Przemysłowej i Odbiorców Energii (http://iep.org.pl/) jest organizacją samorządu gospodarczego zrzeszającą podmioty związane z wytwarzaniem, przesyłem, obrotem i odbiorem energii elektrycznej oraz cieplnej. Izba wspólnie z Towarzystwem Obrotu Energią organizują Targi Energii – jest to wydarzenie z wieloletnią tradycją, w którym uczestniczą kluczowi przedstawiciele wszystkich najważniejszych podmiotów na rynkach energii.


Przedmiotem współpracy będzie m.in. inicjowanie wspólnych badań nad projektami aktów prawnych oraz obowiązującymi aktami prawnymi, wymiana doświadczeń z praktycznego stosowania regulacji prawnych i dokonywanie wspólnej oceny skuteczności ich działania, wzajemna wymiana informacji w zakresie realizacji ekspertyz oraz wykładni obowiązujących przepisów i postulatów de lege ferenda.

Targi Energii 2022 TOE Jachranka