STOWARZYSZENIE PRAWNIKÓW
PRAWA ENERGETYCZNEGO

Stowarzyszenie Prawników Prawa Energetycznego powstało 26 października 2021 r.

Stowarzyszenie zrzesza prawników z wieloletnim doświadczeniem w sektorze energetyki, będących wspólnikami, partnerami lub szefami działów energetyki w największych kancelariach w Polsce. 

Naszym zasadniczym celem jest dbałość o standardy i bezpieczeństwo świadczenia usług prawnych w zakresie prawa energetycznego.

Stowarzyszenie jest platformą wymiany informacji o systemie prawa energetycznego, umożliwiającą czynny udział we wszelkiego rodzajach debatach tematycznych oraz wypracowanie pewnej praktyki stosowania odpowiednich przepisów. 

Zapraszamy do współpracy zarówno środowisko naukowe – przedstawicieli doktryny prawa energetycznego – jak również przedstawicieli środowiska biznesowego.

Jakie są cele
stowarzyszenia?

 • Zrzeszanie i integrowanie prawników specjalizujących się w zakresie prawa energetycznego
 • Dbałość o standardy i bezpieczeństwo świadczenia usług prawnych w zakresie prawa energetycznego
 • Wpływanie na poprawę jakości legislacji w zakresie energetyki, w tym inicjowanie i opiniowanie rozwiązań prawnych w zakresie prawa energetycznego
 • Tworzenie środowiska umożliwiającego rozwój zawodowy prawników specjalizujących się w prawie energetycznym
 • Reprezentowanie i ochrona interesów prawników specjalizujących się w zakresie prawa energetycznego

Jak realizujemy
nasze cele?

 • Organizowanie cykli spotkań tematycznych, debat i konferencji lub nawiązywanie kontaktów pomiędzy członkami Stowarzyszenia poprzez  inne platformy komunikacji
 • Organizowanie szkoleń na potrzeby członów Stowarzyszenia
 • Opracowywanie analiz i opinii, przygotowywanie raportów, projektów i publikacji  z zakresu prawa energetycznego
 • Współdziałanie z organami administracji państwowej i samorządowej, uczelniami wyższymi, izbami gospodarczymi oraz organizacjami krajowymi i międzynarodowymi działającymi w zakresie celów Stowarzyszenia
 • Udział w postępowaniach administracyjnych przed organami administracji publicznej poprzez występowanie jako podmiot na prawach strony lub poprzez przedstawienie organom administracji publicznej poglądu w sprawie

STATUT STOWARZYSZENIA

JAK ZOSTAĆ CZŁONKIEM STOWARZYSZENIA?

     Członkowie zwyczajni

Członkiem zwyczajnym może zostać osoba, która otrzyma rekomendację przynajmniej czterech członków Stowarzyszenia oraz złoży pisemną deklarację przystąpienia.
O przyjęciu lub odmowie przyjęcia Zarząd powiadamia zainteresowanego na piśmie. 

Kandydat musi spełnić poniższe kryteria: 

 • Wyższe wykształcenie prawnicze
 • Tytuł zawodowy adwokata lub radcy prawnego
 • Specjalizacja w zakresie prawa energetycznego
 • Co najmniej 10-letnie doświadczenie zawodowe w zakresie prawa
  energetycznego
 • Stanowisko wspólnika, partnera lub szefa działu energetyki w kancelarii prawnej

Członkowie zwyczajni zobowiązani są do uiszczenia składki członkowskiej w wysokości 1000 zł rocznie. 

     Członkowie wspierający

Członkiem wspierającym może być osoba fizyczna lub prawna zainteresowana działalnością Stowarzyszenia, która udziela Stowarzyszeniu pomocy np. w formie finansowej. Przysługuje jej głos doradczy.

Aby zostać członkiem wspierającym, należy złożyć pisemne zgłoszenie poparte rekomendacją czterech członków zwyczajnych Stowarzyszenia. 

     Członkowie honorowi

Tytuł członka honorowego nadawany jest na wniosek Zarządu przez Walne Zebranie Członków osobom szczególnie zasłużonym dla prawa energetycznego. Przysługuje im głos doradczy. 

KONTAKT

Stowarzyszenie Prawników Prawa Energetycznego

ul. Bagno 2/176
00-112 Warszawa

kontakt@sppe.pl